S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

 

 

TOVAR V AKCII

naša cena 2,40 EUR
skladom
naša cena 3,00 EUR
skladom

KONTAKTY

Kreativ Art Hobby s.r.o.
Kukučínova 5313/43
929 01 Dunajská Streda
tel: +421 905 491728
dekupaz(a)dekupaz.sk
IČO: 50344269
IČ DPH: SK2120283209

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 2,90 EUR
skladom
naša cena 2,90 EUR
skladom
naša cena 3,90 EUR
skladom

OBCH. PODMIENKY
Obchodné podmienky

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a
povinnosti kupujúceho a pradávajúceho KREATIV ART HOBBY, s.r.o.  so sídlom: Kukučínova 5315/43, IČO: 50344269, IČ DPH: SK 2120283209,
(ďalej len „KREATIV ART HOBBY“) pri uzatváraní kúpnych
zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.dekupaz.sk.


2. DEFINÍCIE

2.1 . Pojmy definované v tomto článku 2., majú na
účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.


2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti umiestnený na internetovej stránke www.dekupaz.sk umožňujúci
nakupovanie tovaru ponúkaného KREATIV ART HOBBY, s.r.o. na uvedenej stránke.


2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s KREATIV ART HOBBY kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o.. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.


2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej
osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.


2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.dekupaz.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, rozmer, objem atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.dekupaz.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä drevené predmety, farby, laky, lepidlá a ostatné predmety určené na dekorovanie.

 

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť REMKOL, s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“)
dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti KREATIV ART HOBBY.

 

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti KREATIV ART HOBBY.
Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.dekupaz.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.


3.3. Objednávka obsahuje tiež:

 

 1. vyhlásenie  potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými  podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi  súhlasí, vyhlásenie  o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 2. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v  súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné  účely spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o., a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje  tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a  dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto  VOP,
 3. vyhlásenie,  že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany KREATIV ART HOBBY, s.r.o.

  2. márnym  uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť KREATIV ART HOBBY potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. neznamenajú prijatie návrhu.

 

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť KREATIV ART HOBBY, s.r.o. je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky,
resp. bez uvedenia dôvodu.


3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia
návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok KREATIV ART HOBBY, s.r.o. dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

 

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti KREATIV ART HOBBY. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť KREATIV ART HOBBY, s.r.o. povinná prijať.

 

4. KÚPNA CENA TOVARU


4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu
na uzavretie zmluvy zo strany KREATIV ART HOBBY. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovenáv mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu KREATIV ART HOBBY, s.r.o. do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

 

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov,
spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. platba na účet spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. pred alebo po dodaním tovaru,
 2. platba  prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
 3. platba  kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri  platbe na účet spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4.6 Minimalna hodota nákupu je 10 eur. Pod touto hodnotou nie je môžné odoslať objednávku.

 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť KREATIV ART HOBBY , s.r.o. povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť KREATIV ART HOBBY, s.r.o. dodať tovar kupujúcemu v najneskôr lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.


5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere
spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti KREATIV ART HOBBY za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Kreativ art hobby, s.r.o. ju ako miesto dodania
potvrdila.

 

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru V súčasnosti je doprava tovaru
možná cez kuriérsku spoločnosť alebo Slovenskú poštu.


7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:


1. Preprava  poštovvým kuriérom GLS do 1 - 2 dní,

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý býva zvyčajne preposlaný elektronicky.

8.2. Záväzok spoločnosti KREATIV ART HOBBY dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť KREATIV ART HOBBY , s.r.o. bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti KREATIV ART HOBBY.


8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. späť, je spoločnosť KREATIV ART HOBBY, s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY


9.1. Spoločnosť KREATIV ART HOBBY  s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí
tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný
poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť KREATIV ART HOBBY vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V prípade záujmu môžete vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy (priložený nižšie) alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom e-mailu na dekupaz@dekupaz.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.  Formulár stiahnite  tu   ODSTUPENIE_OD_ZMLUVY.docx

10. 4. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU

V zmysle § 7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je kupujúci - spotrebiteľ, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. V zmysle § 7 ods. 6 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

•poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo plniť s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

•predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

•predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

•predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

•predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

•predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

•predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

•predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný  tu  a vyplnený ho zaslať elektronickou formou na dekupaz@dekupaz.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúci po prijatí odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom, ihneď poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný v uvedenej lehote zaslať tovar predávajúcemu v pôvodnom stave. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý a v pôvodnom obale. Tovar je potrebné poslať na adresu sídla predávajúceho formou doporučenej poistenej zásielky. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Tovar kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierka nebude prevzatá. V odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, meno a dátum nákupu, tovar, na ktorý sa vzťahuje odstúpenie od zmluvy, kontaktné údaje. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odstúpenie od zmluvy na diaľku je účinné dňom, keď je doručené predávajúcemu.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru. Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody a/alebo preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady spojené s odstúpením od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie späť predávajúcemu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 


10.8. Spoločnosť KREATIV ART HOBBY je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

ak pri  platbe na účet spoločnosti KREATIV ART HOBBY , s.r.o. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

 1. ak  kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z  iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti KREATIV ART HOBBY, s.r.o. ,
 2. ak  kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej  odbernej lehote 18 dní,
 3. ak aj  napriek všetkému úsiliu spoločnosti KREATIV ART HOBBY , ktoré možno od nej požadovať,  nie je spoločnosť KREATIV ART HOBBY, s.r.o. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol  vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach KREATIV ART HOBBY, s.r.o.  inak ho zaobstarať,
 4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť KREATIV ART HOBBY tovar nakupuje.

   

10.9. Odstúpenie KREATIV ART HOBBY, s.r.o. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti KREATIV ART HOBBY , s.r.o. kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie KREATIV ART HOBBY, s.r.o. od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti KREATIV ART HOBBY na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.


10.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť KREATIV ART HOBBY, s.r.o. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IS internetového obchodu je ohlásený na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. č. 201418385 a 201419376. Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov avšak na vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že si neželáte, aby boli vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dekupaz.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní účtu, nakladá v zmysle zákona č.122/2013 v znení zákona č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email dekupaz@dekupaz.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadanie. Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, informujte nás o tom e-mailom na adrese info@hobbyshop.sk Podľa §17, ods.4 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d). Prevádzkovateľ internetového obchodu sa súčasne zaväzuje, že na želanie dotknutej osoby vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop Kreativ Art Hobby, s.r.o.  je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov.

 

11.2. KREATIV ART HOBBY, s.r.o.  spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. KREATIV ART HOBBY, s.r.o.  zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).


11.3. KREATIV ART HOBBY , s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

 

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných
komerčných informácií KREATIVA ART HOBBY, s.r.o.  , bude mu ich KREATIV ART HOBBY, s.r.o.  zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese dekupaz@dekupaz.sk

 

11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich
úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom
porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a
my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

 

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

1- Vystavenie  daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z  pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

 1. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním  vopred zaplateného tovaru,
 2. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 3. Evidencia  osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 4. Evidencia  objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 5. Zasielanie  aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 12.03.2014.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dekupaz.sk.


12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú  prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.


12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým
platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.